Loading...

Tarot-Analýza

metóda, ktorá vám pomáha
Všetko, čo potrebujete vedieť o psychologickej práci s Tarotom, aby ste si uvedomili a vyriešili najdôležitejší osobný problém.

Chcete vedieť, kto je váš sprievodca a psychológ?

Tarot-analýza pomáha žiť v mieri

So sebou aj s ostatnými. So situáciou a jej kontextom. Systémová analýza ako prístup k rozhodovaniu vznikla v reakcii na zložitosť systémov a ich organizácie. Ľudský život a osud je jedným z najzložitejších živých systémov, no aj ten je možné analyzovať, aby sa... zmenil? Alebo sa stal najlepšou verziou, ktorú pre vás vaša Duša naplánovala spolu s výberom času (dátumu) a okolností narodenia.

Tarot-Analýza vlastného života a osudu v sprievode profesionálneho psychológa je mocná transformácia vašich nevedomých a negatívnych scenárov do efektívnych programov pre plnohodnotný, celistvý, krásny a bohatý život podľa zákonov sveta a živých systémov. Chcete žiť takto?

VIDEO: TAROT A ANALÝZA
Prečo ľudia chodia k tarot-analytikovi?
Analýza situácie/vzťahov
Pomoc pri rozhodovaní/výbere
Podpora a zdroje
Analýza stavu/správania
Pochopenie vplyvu rodu a prebranie zdrojov predkov
Vidieť tendencie vývoja
Prekonať krízu/nájsť zmysel
Rozvinúť potenciálne možnosti
Prijatie svojho osudu a lekcií zo života
Rozbor a riešenie komplexného problému

*Štatistika pripadov v osobnej praxi od roku 2019 do roku 2024.

Akí ľudia chodia k tarot-analytikovi?

Ženy a muži

 • Chcú byť šťastní a spokojní, rešpektovaní a žiadaní - v láske a práci/sebarealizácii.
 • Dôverujú zdravému rozumu, ale sú ochotní odhaliť slepé zóny v rozvoji /vzťahoch /osobnom probléme.

Rodinní príslušníci

 • Chcú si zažívať harmóniu, pokoj a správne nastavené hranice a hodnoty v rodinnom živote.
 • Uznávajú dôležitosť "My", ale začínajú meniť scenáre komunikácie od seba a analýzy svojho "Ja".

Podnikatelia

 • Chcú investovať maximum do svojej činnosti a získať dobré dividendy a uznanie.
 • Snažia sa vyvážiť ostatné oblasti života a pochopiť svoje Poslanie mimo podnikania, aby lepšie zvládali stres a vyhorenie.

Hľadajúci seba

 • Chcú objaviť svoj prirodzený smer, aby prestali míňať energiu na "cudzie" scenáre a vzťahy.
 • Sú dočasne zmätení a zraniteľní, keď čelia neistote alebo opakovaniu skorších scenárov.

Tí, ktorí chcú žiť dobre.
Tí, ktorí si vyberajú svoj Život a Osud.

Archetypy a osud

Kto je chudobný, ten je plný želaní, a osud želajúceho je do istej miery predurčený. Ako hovorí švajčiarske príslovie: "za každým boháčom stojí jeden diabol, za chudobným – dvaja diabli" (C.G.Jung).

Za naším materiálnym a duchovným bohatstvom v živote stoja Archetypy. Archetypálne Sily, riadiace náš Osud, - sú to pôvodné vzory, ktoré odrážajú kolektívne ľudské skúsenosti nahromadené počas existencie spoločnosti a pomáhajúce prežiť našim predkom aj nám. "Žijú" v hĺbkach našej psychiky a sú vnímané prostredníctvom zmyslových ústrojov, vrátane zraku. Preto systém Tarot je zrkadlom ľudského života a mostom k scenárom a zdrojom predkov.

V Tarot-Analýze pracujeme s vaším Životom a Osudom prostredníctvom mnohorozmernej povahy archetypov Tarot: sú to obrazy a čísla, elementy a hodnosti.

 • Obrazy sú nakreslené udalostí, ľudia a interakcie medzi nimi.
 • Čísla odrážajú množstvo a kvalitu energie a zdrojov v rámci systému a situácie.
 • Elementy predstavujú povahu udalosti, procesu, osobnosti.
 • Hodnosti pomáhajú udržiavať poriadok a naznačujú správne miesto v živote a systéme pre každého.

Všetko spolu v rôznych kombináciách tvorí formulu každej udalosti a voľby vo vašom živote. A táto formula môže byť vypočítaná vopred a vedome upravená (s korekciou na zásahy vyšších síl, ak to sami nezvládame). Tak isto vy riadite svoj Život a Osud alebo riadia vás...

Jazyk Tarot-Analýzy

Tarot-Analýza ako integračná metóda využíva celý potenciál systému Tarot na každodennej, psychologickej a metafyzickej úrovni. Tarotové karty aktivujú archetypy cez obrazy a čísla, ktoré samotne odrážajú skúsenosti a scenáre života jednotlivca i celého ľudstva.
Tarot Klimta
Systémový pohľad:
 • Nadpersonálna úroveň
 • Kolektívne nevedomie
 • Bohovia a Osud
 • Svetový poriadok a zákony
 • Sociálny vývoj
 • Cykly života
 • Iniciácia / individualizácia
 • Kľúčové udalosti
Veľké arkány
Archetypy, zákony, princípy
Tarot Klimta
Systémový pohľad:
 • Sociálne typy
 • Sociálne funkcie
 • Členovia systému a rodiny
 • Stratégie adaptácie
 • Modely správania
 • Úroveň ovládnutia situácie a zdrojov
 • Hodnoty podľa príslušnosti
 • Vlastné miesto a prostredie
Dvorné karty
Roly, hierarchia, ostatní
Tarot Klimta
Systémový pohľad:
 • Stav a zdroje
 • Množstvo a kvalita energie
 • Spôsob realizácie
 • Objektové vzťahy
 • Základné nastavenie
 • Povaha udalosti
 • Typický scenár
 • Životné lekcie a skúsenosti
Číselné karty
Stav, charakter, stupeň
Tarot-analýza - cykly osudu
V riadení svojho osudu je moment "božského", keď sa osobná vôľa zladí s vyšším zámerom. Je dôležité nezahrať sa na Boha, akceptovať obmedzenia osobnej povahy a rozhodnutia, ktoré už spravila vaša Duša. Riadenie osudu je v podstate súlad scenára života s pôvodným a skutočným predurčením, potrebami a úlohami Duše.

Rodičia a výchova, škola a dospievanie, výber partnera a práce, narodenie detí a realizácia biznis projektov, presťahovanie sa po svete a osudové stretnutia - všetko je predurčené v mape vášho osudu prostredníctvom príčinných súvislostí a archetypálnych vzorov. Analyzovať a prepísať ich budúci vplyv - úloha, ktorú riešime cez unikátny formát - Cykly Osudu (stretnutí).

Cykly Osudu ako autorská metóda obsahuje nasledujúce prvky: hlbinná psychologická diagnostika scenárov života a raných vývojových tráum, archetypálny obsah psychiky cez tarotové arkány, numerológický rozbor z dátumu narodenia, systémová analýza rodiny a problému, ako aj prvky osobnej terapie. Je to tiež Cyklus - s začiatkom a dokončením, - obmedzený na 1 mesiac, kedy môžete veľa pochopiť a zmeniť v hlavných voľbách života. Alebo nezmeniť a dosiahnuť viac seba pochopenia a istoty…

Chcete istotu v živote - pracujte s vlastným osudom...

Tarot-Analýza - živá diagnostika

Čo odlišuje Tarot-Analýzu od tarotového výkladu - je znalosť a dodržiavanie zákonov živých systémov. V procese diagnostiky okrem jasnosti hľadáme najlepšie riešenie a miesto vo vašom systéme. Výsledkom je viac poriadku, rovnováhy a slobody.

Zámer Tarot-Analýzy


Primárny proces

Časť toho, čo nazývate vlastným "Ja", si uvedomujete v sebe a s čím sa identifikujete. Dáva pocit "byť sám sebou" a pánom svojho života.

Sekundárny proces

Zdroj osobných problémov a ťažkostí. Tiež patrí vám ako váš Tieň a objavuje sa, aby bol integrovaný do vášho života ako zdroj a sila.

Objekt Tarot-Analýzy


Človek

Subjekt osobnej činnosti a pán vnútorného sveta, na ktorý vplýva.

Malé systémy

Rodina, rod, komunita, kde človek plní funkcie, ovplyvňuje a je ovplyvňovaný.

Veľké systémy

Štát, národ, kultúrne a ideologické javy, kde človek rieši úlohy a je viac ovplyvňovaný.

Zákony života v Tarot-Analýze


tarot analýza a jej zákony

Príslušnosť

Všetci závisia od všetkých a všetko - od všetkého. Nikto/nič nie je sám a nie je vylúčený. Vylúčené sa snaží byť integrované.

tarot analýza a jej zákony

Hierarchia

Každý a všetko má svoje správne miesto v systéme. Kto prišiel skôr - má výhodu. Kto prišiel neskôr - má prioritu ako nový prvok.

tarot analýza a jej zákony

Rovnováha

Prínos každého je uznaný. Systém sa snaží o rovnováhu, človek - o harmóniu (šťastie). Každý má svoje proporcie a predstavy.

tarot analýza a jej zákony

Flexibilita

Vo svete existuje všetko a náš súlad s týmto závisí od schopnosti sa adaptovať k rôznym podmienkam cez scenáre a stratégie.

tarot analýza a jej zákony

Výber

Nielen náš osud, ale aj náš každodenný život je séria výberov a následkov. Sloboda je spojená s osobnou zodpovednosťou.

tarot analýza a jej zákony

Činnosť

Iba činy vedú k porozumeniu a zmenám. Realizovať slová a myšlienky – toto vyžaduje osobnú energiu a obety, zrelé postavenie.

Vyberte oblasť pre Tarot-Analýzu, aby ste zistili detaily:
Osobnosť Práca Vzťahy Poslanie

Váš psychológ a sprievodca

Volám sa Svetlana Groiss. Som psychológ, pomáhajúci špecialista, Tarot-analýtik. Sprevádzam k vyriešeniu komplexných problémov, zmene vzťahových a životných scenárov a dokonca osudu.
Zo životopisu:
 • Poradenská Psychológia, Magister, Univerzita Konštantína Filozofa (Nitra, Slovensko, 2019-2021).
 • Poradenská Psychológia, Bakalár, Moskovský inštitút psychoanalýzy (Moskva, Rusko, 2014-2018).
 • Ekonomika a management, Uralská Federálna Univerzita (Jekaterinburg, Rusko, 2002-2007).

Od roku 2015 pracujem s jednotlivcami (individuálne konzultácie) a s živými skupinami (kurzy, semináre a workshopy). Od roku 2017 bývam v Nitre na Slovensku, predtým - v Rusku a na Blízkom Východe (Kuvajt). Mám skúsenosti s pomocou pri rozhodnutiach o presťahovaní, migrácii.

Pokračujem doteraz v certifikácii:
 • Integratívna terapia traumy (450 hodín),
 • Archetypálna a hlbinná psychológia (350 hodín),
 • Ženská psychológia a sexuológia (250 hodín),
 • Rodinná terapia a konštelácie (200 hodín),
 • Arteterapia a symboldráma (200 hodín),
 • Telová a pohybová terapia (150 hodín)

Za 9 rokov aktívnej praxe ako silný psychológ, systémový traumatoterapeut a majster Tarotu som prišla k integrácii všetkých 3 smerov v jeden - TAROT-ANALÝZU - profesionálne spracovanie scenárov Života a Osudu.

Ak vám tento prístup a princípy rezonujú, príďte, aby ste riešili svoj problém a žili podľa svojej povahy a skutočných potrieb v rozumných požiadavkách reality.

tarot veľkňažka

Tarot-Analýza: Otázky A Odpovede

Toto je špeciálna sekcia pre nových aj starých zákazníkov, kde odpovedám na najčastejšie otázky / pochybnosti / zvedavosti o tom, čo je systém Tarotu a aký má význam v živote moderného človeka.
Otázky nižšie sú rozdelené do 3 sekcií a odpovedám na ne len na základe osobnej skúsenosti a psychologickej práce s kartami Tarotu.
Veštec robí odhady o budúcnosti, prognostik kreslí obraz budúcnosti, zatiaľ čo analytik analyzuje systémy, v ktorých človek žije, stretáva sa s problémami a robí rozhodnutia, a na základe tejto analýzy môže názorne ukázať, čo a ako ovplyvňuje tieto rozhodnutia v budúcnosti. Pretože okrem smrti nie je naša budúcnosť predurčená, má milióny rázcestí a volieb. Výhoda systémovej Tarot-Analýzy spočíva v tom, že sa opiera o základné zákony poriadku vo svete a v živých systémoch, ako aj o minulú skúsenosť (príbeh) konkrétnej osoby. Toto všetko sú príčiny, a samotná voľba je ich následok, ktorý korigujeme analýzou.
Tým, že sa nepozeráte smerom k svojmu problému a „bolesti“, neznamená, že sa zmenšujú alebo miznú. Len sa stávajú sekundárnym procesom a podmieňujú / skresľujú váš pohyb k cieľu. Ako analytik som pripravená nielen sa tam pozerať s vami, aby sme našli východisko, ale aj ako psychológ, cez vášho Vnútorného Rodiča pomôcť Vnútornému Dieťaťu vyrovnať sa s bolesťou a vyrásť na novú úroveň, kde už nie je tak strašne a bolestivo.
Tarotové karty sú kartičky s obrazmi. Nemajú silu samy osebe, ale ich obrazy aktivujú nevedomé archetypálne vzory vo vašej psychike. Prostredníctvom kontaktu vedomia s týmito archetypmi dochádza k "posunu" / zmene bodu vnímania a modelu správania. Vaša psychika nie je nepriateľ, ale váš ochranca a spojenec. Preto sa negatívny scenár aktivuje iba v krajnom prípade - pri zlyhaní týchto ochrán (patológia). A ešte dôležitý moment - v Tarot-Analýze problém nemá len jedno správne riešenie. Analyzujete nové informácie a vytvárate rôzne cesty-riešenia. Právo voľby medzi nimi je na vás. V tomto ste vždy slobodní.
"Chcem sa pozrieť na celý svoj život"... Za slovom "chcem" čítam čokoľvek - od zvedavosti a očakávania zázraku po stav stratenosti a záchvatu emócií. Tarot-Analýza nie je show a triky, ale hlboká metóda práce s konfliktmi a traumami vo vašom podvedomí, s voľbami scenára života, bytia, lásky a korekcie osudu. Všetko je maximálne seriózne a vyžaduje jasné zameranie sa na problém - žiadosť. Môžeme urobiť diagnostiku rôznych oblastí života (niekoľko stretnutí alebo v Cykle Osudu), avšak skúmať v prejavenom materiáli hlavný osobný problém tu a teraz.
Pohár vína hovorí o vašom postoji k problému alebo k samotnej práci s Tarotom a jej výsledkom. Môžete šoférovať auto po pohári vína? Môžete, ak chcete havarovať. Teraz preneste túto metaforu na váš život a zvážte následky vnímania informácií, volieb a rozhodnutí v takom „zmenenom stave“. To isté platí pre stavy choroby, tranzy, opitia, šoku (v čase traumy alebo straty). Odmietam prijímať vás v takomto stave, ponechávam si plnú predplatenú sumu. Toto je moje právo a požiadavka, vrátane povinnosti sledovať svoju osobnú kondíciu. Želáte si prosperitu a šťastie - starajte sa o blaho svojho tela a psychiky.
Moja obľúbená otázka. A odpoviem na ňu tiež otázkami: "A načo vám je to? V čom je váš prospech? Ako plánujete nakladať s informáciami, najmä zložitými a ťažkými?" - Ak skutočne chcete pomôcť niekomu, kto je pre vás dôležitý, zistite jeho osobné želanie niečo zmeniť v osobnom Živote a Osude. Psychika a psychické pole každého človeka sú jemné, ale mocné nástroje, ktoré nie sú úplne pochopiteľné ani vlastníkom, ani cudzím človekom. Okrem toho, v Tarot-Analýze pracujeme s osobným priestorom, obrazom, zmyslami, príbehom. Často sú to intímne a citlivé informácie s pečiatkou dôvernosti. A ja tieto tajomstvá a prístup k nim chránim odo všetkých. P.S. Pre osobný prospech - objednajte si vlastnú analýzu alebo analýzu vzťahov s touto osobou.
Často si sami plánujeme a sami sabotujeme udalosti v našom živote. Odpor voči informáciám a zmenám je normálny, najmä ak je téma veľmi dôležitá alebo bolí vám. Ak ma informujete 24 hodín pred dohodnutým časom, vyberieme iný vhodný deň pre obidvoch. Ak ma informujete menej ako 24 hodín vopred, mám právo si ponechať plnú platbu za rezerváciu svojho času a pozornosti. Výnimočné prípady sa riešia samostatne v komunikácii (život je nepredvídateľný). Žiadam o preddavok vo výške 100% do 24 hodín od určenia dátumu a času konzultácie. Inak vaše miesto môžu obsadiť tí, ktorým je to dôležitejšie a cennejšie.
Stáva sa, že ponorenie sa do problému alebo jeho rozsah si vyžaduje viac času, síl a pozornosti, ako je čas konzultácie. Potom si dohodneme iný najbližší deň na dokončenie Tarot-Analýzy. Z mojej strany, ako profesionálny psychológ, sa zaväzujem urobiť všetko možné, aby som vám pomohla vyriešiť problém a situáciu v obmedzenom čase natoľko, nakoľko ste sami pripravení a zapojíte sa do procesu. Ak váš problém súvisí s dôležitými životnými voľbami a osobnými zmenami, úprimne odporúčam zvážiť formát Cykly Osudu (stretnutí).
V Tarot-Analýze pracujeme s informáciami - vnútornými aj vonkajšími. Nie je to práca „naslepo“, ale konkrétna adresná pomoc, obmedzená kontextom vašej situácie/systému. Dôvera je základom kontaktu, a ak ju vopred nemáte k svojmu analytikovi, je lepšie pozrieť sa na iných ľudí a zdroje. Nie som jediný odborník, ktorý pracuje s Tarotom, hoci v jedinečnom formáte. Naša spolupráca v rámci konzultácie by mala byť dobrovoľná a s plným nasadením. Od vás - informácie a živé reakcie, prežívanie tejto skúsenosti (vrátane nových spôsobov videnia a konania), odo mňa - odborná expertíza a úprimná túžba pomôcť - cez osobnú múdrosť, vedomosti a systém Tarotu. Ak sme sa v tomto stretli - dobre, ak nie - nič sa nedeje.
Riešenie problému neleží v rovine, kde vznikol, ale uvedomenie si príčin a „dlhov“ z minulosti potrebujeme, aby sme našli to lepšie riešenie a voľbu.
Voľba je vždy sprevádzaná stratou - musíme sa niečoho vzdať. Dospelí dokážu získať zo strát hodnotu a zdroj, deti - nie.
Slobodná voľba predpokladá minimálne 4 alternatívy, vrátane vašej autorskej pozície a "ne-voľby". Slobodná voľba je vždy sprevádzaná pocitom ťažkosti (zodpovednosti) a oslobodenia (od napätia).
Každá udalosť, skúška, výzva sú nám dané "podľa síl", čo znamená, že riešenie a voľba existujú vždy a smerujú nás na cestu prirodzeného pohybu - osudnú cestu.
Najstrašnejšie prekliatie je to, v ktoré veríme sami a robíme z neho program života. Scenár deštrukcie má každý a každý má právo ho odmietnuť.
Skutočné šťastie a spokojnosť získavame len vtedy, keď ideme svojou jedinečnou cestou života a osudu. Je veľmi ťažké nepozerať do cudzích okien a neprijímať na seba cudzie.
Zásah síl osudu nastáva, keď už nie sme schopní cez vôľu vyjsť na cestu zvolenú Dušou. Čím starší človek, tým tvrdší zásah a vyššia cena chyby.
Vyskúšajte si tieto princípy systémovej analýzy a filozofie osudu na sebe. A sledujte zmeny...

Ste pripravení pozrieť sa na problém cez Tarot-Analýzu?